Zespół zarządzający:

 1. Radosław Gawlik
 2. Ewa Rakiel
 3. Sylwester Kraśnicki

Organizatorzy prac terenowych:

 1. Bohdan Imiela
 2. Józef Miklaszewski


Radosław Gawlik – Koordynator projektu.

Posiada doświadczenie w koordynacji wielu projektów od 2001r. Przewodniczył w tym czasie Stowarzyszeniu Ekologicznemu Eko-Unia oraz Związkowi Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. W latach 2007-2009 koordynował projektu ochrony cennych przyrodniczo łąk „Zieloni Kosynierzy”. Posiada doświadczenie w pracy parlamentarnej w Sejmie (1989-2001) oraz rządzie (1997-1999) na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Brał udział w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne.

W ramach projektu odpowiada za nadzór nad poszczególnymi zadaniami i całością projektu w tym w szczególności:

 • dbanie o przestrzeganie harmonogramu rzeczowo- finansowego i planu realizacji przedsięwzięcia
 • nadzór nad zawieranymi umowami- zatwierdzanie i zawieranie umów oraz protokołów odbioru prac
 • organizacja i prowadzenie spotkań zespołu realizującego projekt
 • inicjowanie i współorganizowanie spotkań z współpracownikami (naukowcy, doradcy rolnośrodowiskowi) i beneficjentami (rolnicy)
 • nadzór na zakupem sprzętu i jego utrzymaniem
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonywanych prac
 • i nicjowanie powstania i zatwierdzanie okresowych i końcowych sprawozdań merytorycznych i finansowych
 • inicjowanie i współorganizowanie niezbędnych spotkań w terenie

KONTAKT: rgawlik@eko.org.pl, nr tel. 71 344 22 64.


Ewa Rakiel - Asystentka Koordynatora projektu.

Posiada dwuletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „EKO-UNIA” związana od lipca 2010 roku. Z wykształcenia etnolog.

W ramach projektu odpowiada za:

 • wspieranie zadań i pracy koordynatora;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla towarów i usług zamawianych w ramach projektu;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zapytań ofertowych;
 • prowadzenie dokumentacji zapytań ofertowych, kontrola i nadzór nad harmonogramem realizacji przedsięwzięcia;
 • organizacja spotkań zespołu realizującego projekt;
 • organizacja spotkań z współpracownikami m.in. naukowcami, specjalistami;
 • prowadzenie dokumentacji projektu;
 • pilnowanie terminowego przygotowania umów;
 • przygotowanie okresowych i końcowych sprawozdań merytorycznych.

KONTAKT: erakiel@eko.org.pl, 668 359 207


Sylwester Kraśnicki – Koordynator do spraw finansowych.

Brał udział w opracowaniu budżetu projektu. Ukończył ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk o Ziemi o specjalności hydrogeologia. Uczestniczy w sporządzaniu planów ochrony 4 parków krajobrazowych Dolnego Śląska jako kierownik operatu ochrony przyrody nieożywionej.

W ramach projektu odpowiada za:

 • kontrolę i nadzór nad realizacją budżetu projektu oraz pozostawanie w bieżącym kontakcie z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie;
 • przygotowanie i uzgadnianie projektów umów z wykonawcami;
 • uzgadnianie i akceptowanie protokółów odbioru, rachunków i faktur;
 • prowadzenie rozliczeń z wydzielonego konta projektu;
 • przygotowanie okresowych i końcowych sprawozdań finansowych z realizacji budżetu projektu;
 • udział w pracach komisji przetargowej.

KONTAKT: skrasnicki@eko.org.pl, nr tel. 71 344 22 64


Bohdan Imiela – Organizator prac terenowych na obszarze oleśnicko - opolskim projektu.

Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Współpracował ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „EKO-UNIA” przy realizacji projektu „Zieloni kosynierzy”. Z wykształcenia etnolog.

W ramach projektu odpowiada za planowanie, koordynację oraz nadzór nad pracami terenowymi przewidzianymi w projekcie takimi jak m.in.:

 • selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach
 • koszenie inicjalne i zbiór pokosu
 • koszenie roślin inwazyjnych
 • kontakty z naukowcami w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej i szczególnie wytycznych co do sposobu rekultywacji poszczególnych działek
 • nadzór nad sprzętem
 • nadzór nad bazami terenowymi
 • nadzór nad umowami z wykonawcami
 • odbiór robót
 • kontakty z beneficjentami, wykonawcami, doradcami rolnośrodowiskowymi
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonywanych prac
 • inicjowanie i współorganizowanie niezbędnych spotkań w terenie pomoc w zapewnieniu uzyskania zgód, pozwoleń, umów i porozumień niezbędnych do terminowej realizacji projektu, w odniesieniu do zadań realizowanych na terenie realizacji zadania
 • współpraca z właścicielami gruntów, na których realizowane będą zadania w ramach projektu.
 • współpraca ze służbami ochrony przyrody w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnej z wymogami ochrony przyrody
 • pomoc w przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców zadań przewidzianych w projekcie
 • bieżąca współpraca z Zespołem Zarządzającym
 • składanie raportów z postępów projektu przed Koordynatorem projektu

KONTAKT: bohdanimiela@gmail.com, nr tel. 666 044 425


Józef Miklaszewski – Organizator prac terenowych na obszarze ślężańsko - izerskim projektu.

W ramach projektu odpowiada za planowanie, koordynację oraz nadzór nad pracami terenowymi przewidzianymi w projekcie takimi jak m.in.:

 • selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach
 • koszenie inicjalne i zbiór pokosu
 • koszenie roślin inwazyjnych
 • kontakty z naukowcami w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej i szczególnie wytycznych co do sposobu rekultywacji poszczególnych działek
 • nadzór nad sprzętem
 • nadzór nad bazami terenowymi
 • nadzór nad umowami z wykonawcami
 • odbiór robót
 • kontakty z beneficjentami, wykonawcami, doradcami rolnośrodowiskowymi
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonywanych prac
 • inicjowanie i współorganizowanie niezbędnych spotkań w terenie
 • pomoc w zapewnieniu uzyskania zgód, pozwoleń, umów i porozumień niezbędnych do terminowej realizacji projektu, w odniesieniu do zadań realizowanych na terenie realizacji zadania
 • współpraca z właścicielami gruntów, na których realizowane będą zadania w ramach projektu.
 • współpraca ze służbami ochrony przyrody w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnej z wymogami ochrony przyrody
 • pomoc w przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców zadań przewidzianych w projekcie
 • bieżąca współpraca z Zespołem Zarządzającym
 • składanie raportów z postępów projektu przed Koordynatorem projektu

KONTAKT: w.j.miklaszewski@gmail.com, nr tel. 663 624 460